راهنماي تدوين گزارش نهايي تحقيق

 مشخصات گزارش نهايي

1-  گزارش نهايي پس از تأييد دفتر پژوهش به صورت دو نسخه صحافي شده با جلدگالينگورآبي شماره13 طلاکوب شده و يک لوح فشرده (CD) محتوي5 فصل مطالعه به شكل جداگانه با چكيده فارسي و انگليسي در اختيار دفتر پژوهش قرار داده شود.

2-   گزارش نهايي به صورت يک رو بر کاغذ A4 چاپ شود.

3-   متن گزارش به زبان فارسي باشد، به استثناي چكيده انگليسي.

4-   معادل فارسي واژه هاي انگليسي قيد شده در متن در پاورقي آورده شود

5-   متن با استفاده از برنامه MS Word تايپ شود.( Office ويرايش 2000 و يا xp)

6-   حاشيه کاغذ (بالا، پايين، چپ ) 2سانتيمتر و حاشيه سمت راست 3 سانتيمتر در نظر گرفته شود.

7-   شماره صفحه در پايين و وسط صفحه به زبان فارسي درج شود.

8-  قلم (فونت) لوتوس شماره 14 براي متن فارسي و Times New Roman شماره 12 براي متن انگليسي استفاده شود.عنوان ها با حروف ضخيم (Bold) نگاشته شوند ، شماره قلم عنوان فرعي يک شماره کوچکتر از عنوان اصلي باشد.

روي جلد گزارش:

1-    نشان و عنوان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بالا و وسط صفحه قرار گيرد.

2-  در صورتي که طرح را سازمان، دانشگاه يا نهاد ديگري هم حمايت مالي کرده باشد، ذکر نام و نشان آن نيز با هماهنگي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بر روي جلد الزامي است

3-    درج عبارت «گزارش نهايي تحقيق»

4-    درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشي

5-    نام و نام خانوادگي مجري اصلي يا مجريان

6-    نام ونام خانوادگي همكاران اصلي طرح به ترتيب مشاركت منطبق با پروپوزال پژوهشي تاييد شده

7-    تاريخ  ارائه گزارش نهايي، ( سال و ماه قيد شود)

8-    شناسه طرح (شماره قرارداد)به صورت عمودي در پايين صفحه سمت چپ .

 

صفحه اول: صفحه عنوان

1-   نشان و عنوان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بالا و وسط صفحه.

2-  در صورتي که طرح را سازمان، دانشگاه يا نهاد ديگري هم حمايت مالي و يا نيروي انساني کرده باشد، ذکر نام و نشان آن نيزبا هماهنگي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بر روي جلد الزامي است.

1-    درج عبارت «گزارش نهايي تحقيق»

2-    درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشي

3-    نام و نام خانوادگي مجري اصلي يا مجريان

4-    نام ونام خانوادگي همكاران اصلي طرح به ترتيب مشاركت منطبق با پروپوزال پژوهشي تاييد شده

5-    تاريخ اجراي طرح

6-    تاريخ ارائه گزارش نهايي (ذكر سال و ماه )

صفحه دوم: سخن مجري (اختياري)

دراين قسمت مجري به قلم خود ( هر آنچه را در مورد طرح لازم مي داند) حداکثر در يک صفحه ارائه نمايد. 

صفحه سوم: سپاسگزاري (اختياري) 

در اين قسمت مجري از افراد و سازمان هاي دولتي، غير دولتي ، بين المللي ويا دانشگاهي  که در طراحي و اجراي تحقيق همکاري کرده اند، سپاسگزاري مينمايد (حداکثر در يک صفحه). 

صفحه چهارم: همكاران طرح

نام و مشخصات علمي ساير همكاران طرح ذكر شود (اختياري).

صفحه هاي پنجم تا هفتم فهرستها شامل :

 فهرست گزارش نهايي همراه با فهرست مندرجات،

فهرست جداول و فهرست تصويرها و شكلها با درج شماره صفحه.

 

صفحه هشتم: چكيده فارسي 

خلاصه اي از مراحل و نتايج پژوهش مشتمل بر عنوان٬ نام مجري و كليد واژه حداكثر در 250 كلمه آورده شود.

چكيده ي گزارش پژوهش هاي تجربي نكات زير را شامل گردد:

1-   مساله مورد پژوهش- حتي المقدور در يك جمله - ذكر گردد.

2-   آزمودنيها با ذكر ويژگيهاي ضروري مانند تعداد٬ نوع ٬جنس و مانند اينها

3-   روش آزمايش شامل ابزارها و دستگاهها٬ شيوه جمع آوري داده ها٬نام آزمونهاي آماري و ساير موارد ضروري

4-   يافته ها  شامل سطح معني داري آماري

5-   نتايج و كاربردها

چكيده ي مقالات نظري يا مرور و باز نگري (پژوهش هاي كتابخانه اي)نكات زير را شامل گردد:

1-    موضوع مقاله - حتي المقدور در يك جمله - ذكر گردد

2-    هدف طرح و مفهوم اصلي مقاله

3-  دامنه پژوهش:  بدين معني كه تمامي پژوهشهاي مربوط به موضوع مورد باز نگري قرار گرفته و يا تنها بخش معيني از پژوهشها مثلا" آنهايي كه از يك زمان مشخص به بعد انجام شده اند٬ مورد بازنگري قرار گرفته اند٬ منابع مورد استفاده (مثلا مشاهدات يا آثار مكتوب)

4-    نتيجه گيري

صفحه نهم: شناسنامه عمومي طرح

1-    درج عنوان کامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشي

2-    نام و نام خانوادگي وآدرس پست الكترونيكي مجري اصلي

3-  نام سازمان هاي پشتيباني کننده: در اين بخش مجري مي بايست کليه حمايت هاي صورت گرفته از پژوهش خود را (خواه به صورت بودجه پژوهشي و خواه به صورت تجهيزات و مواد آزمايشگاهي و يا نيروي انساني) اعلام نمايد.

4-     شناسه طرح(شماره قرارداد)

5-    تاريخ شروع و خاتمه طرح

6-    معرفي ناظر طرح

7-    ذكر بودجه مصوب طرح

 

 

 

فصل اول: مقدمه

قسمت مقدمه که حدوداً شامل 10 درصد از کل گزارش نهايي است بايد شامل موارد زير باشد:

1-    ورود به موضوع: در اين بخش پيش زمينه موضوع مورد تحقيق توضيح داده شود.

2-    علت انتخاب موضوع و ضرورت انجام طرح تحقيق توضيح داده شود.

3-    بيان مسئله: بايد به روشني متغيرهاي مورد مطالعه، نوع ارتباط متغيرها و جهت هدف را نشان دهد.

4-  اهداف و فرضيات پژوهش مطابق با پرسشنامه اوليه طرح (پروپوزال ) نوشته شود٬اين قسمت مانند پرسشنامه اوليه طرح بايد واجد اهداف اصلي ،اهداف فرعي ،اهداف کاربردي و فرضيات اوليه باشد

5-    واژه هاي کليدي ومتغيرهايي را که مجري قصد اندازه گيري آنها را دارد به صورت نظري و عملياتي تعريف شوند

6-    راهبرد پژوهش: برنامه ها و شيوه هاي بکار رفته در تحقيق توضيح داده مي شوند .

 

فصل دوم: مرور منابع و پيشينه تحقيق

در اين قسمت بايد به گستره و زمينه موضوع و طرح ديدگاههاي کلي در مورد بنيادهاي موضوع پرداخته شده و بطور واضح شامل اين اجزا باشد:

1-   مرور بر نظريه هاي موجود

2-  مرور بر تحقيق هايي که نظريه هاي قبلي را تأييد يا رد مي کنند٬ در اين مرور بايد اشاره کافي به روش مطالعات مزبور و نقد آنها صورت گيرد تا زمينه را براي قسمت بعدي آماده سازد.

3-  طرح چارچوب نظري تحقيق بر پايه دو قسمت قبلي به گونه اي که شبکه ارتباطي جديدي طرح شود که نقاط ضعف شبکه هاي ارتباطي مبتني بر نظريه هاي قبلي را در برنداشته باشد. بديهي است اين چارچوب هنوز به محک تجربه (تحقيق حاضر) در نيامده و تحقيق حاضر اساساً به قصد پاسخ گويي به سؤالهاي مطرح در اين چارچوب يا آزمودن فرضيه هاي برخاسته از آن انجام مي شود.

فصل سوم: روش تحقيق

1-   نوع مطالعه

2-   جامعه تحقيق (منظور گروهي است که مورد مطالعه قرار گرفته وجمعيت نمونه از بين آنها انتخاب خواهد شد)

3-  نمونه تحقيق و روش نمونه گيري که بايد نمونه اي هرچه معرفتر از جامعه موردمطالعه به دست دهد. با مطالعه اين بخش خواننده مي تواند درجه تعميم پذيري نتايج درجامعه را دريابد.

4-  ابزار و روش جمع آوري اطلاعات: در گزارش تحقيق بايد مواد آموزشي، ابزار يا ابزارهاي عرضه شده به آزمودني تعريف شوند و در مورد هر ابزاري موارد زير معلوم شود:

  • نام کامل ابزار و نام کساني که براي اولين بار ابزار را استاندارد کرده اند (نام فارسي در گيومه و نام انگليسي با حروف بزرگ شروع شود)
  • جمعيت (منظور جمعيت يا جمعيت هايي است که ابزار در مورد آنها استاندارد شده است
  • هدفهاي آزمون (منظور صفت مکنوني است که آزمون مي سنجد)
  • توصيف آزمون، مواد آزمون و طرز نمره گذاري
  • خواص روان سنجانه آزمون (پايايي، روايي، حساسيت، اختصاصيت، ساخت عاملي آزمون، و نظاير آنها)
  • زمان لازم براي اجراي آزمون

5 - روش هاي محاسباتي استفاده شده و شيوه هاي جمع آوري  داده ها تشريح گردد.

6-  شرح مراحل اجرا و زمان آزمون شدن نمونه ها

7-  روش تحليل اطلاعات ذکر شود (نرم افزار مورد استفاده، نوع بررسي آماري و نام آزمون هاي آماري انجام شده براي هر متغير. 

 

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

1-   نتايج تحقيق برپايه سوالات و فرضيات توضيح داده شود و در قسمت فرضيات به دقت آزمونهاي آماري بيان شود.

2-   از متن، شکل، نمودار و جدول استفاده شود.

3-   متن تکرار اطلاعات داده شده در جدول و نمودارها نباشد.

4-  جداول و نمودارها نيز تکرار اطلاعات داده شده در متن نباشند ٬نام جدول به صورت کامل در بالاي جدول و نام نمودار به صورت کامل در پايين آن نوشته شود. تمامي جداول، نمودارها، اشکال و تصاوير با شماره مشخص شوند. جداول بايد توضيح داشته باشند.

5-  عنوان جدولها و شكلها بايد به جدول يا شکل استقلال کامل ببخشد. به عبارت ديگر توضيحات به گونه اي باشد که خواننده ، بدون مراجعه به متن مفهوم آنها را درک کند.

6-   چنانچه از جدول، نمودار، شکل يا تصويري استفاده شده، منبع آن را ذکر شود.

7-   جدولها بايد حداقل داراي دو ستون باشند و هر ستون داراي عنوان باشد.

8-   محور نمودارها مشخص باشند.

 

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

اين بخش به بحث و نتيجه گيري در مورد يافته هاي تحقيق مي پردازد که نبايد تکرار فصل نتايج باشد و شامل موارد زير است.

1-   باتوجه به فصل دوم که ارايه يک مدل است،بخش هايي از مدل كه مورد تاييد قرار گرفته ذکر شود.

2-   مدل جديد با مدل هاي قديمي مقايسه شود.

3-   نقاط قوت و ضعف تحقيق را ذکر شود.

4-   به محدوديت ها، پيامد و کاربرد يافته هاي مطالعه اشاره شود (از جمله کاربرد وپيامدهاي مطالعه در آينده)

5-   پيشنهاد(پژوهشي و اجرايي) ارائه شود.

       پيشنهاد پژوهشي :

در اين قسمت آموخته ها و ديدگاههاي نگارنده نسبت به اين پروژه اعلام شده و مهمترين نتيجه (نتايج) پروژه توضيح داده شده و پيشنهادها و تغييرات احتمالي در صورت پيشنهاد مجدد پرو‍‍ژه از نظر نگارنده بيان گردد.

پيشنهاد اجرايي(اختياري):

در ادامه نگارنده با توجه به نتايج به دست آمده از طرح، پيشنهاد خود را براي ادامه فرآيند کار، انجام پژوهش هاي تکميلي و طراحي مداخلات بعدي ذکر كند. 

فهرست منابع بر اساس شيوه منبع نويسي APA: 

1-   کليه منابعي که در تدوين گزارش نهايي از آنها استفاده شده، معرفي گردد (کتاب، مقاله، وب سايت، داده، برنامه و غيره)

2-   ارتباطات شخصي (Personal Communication) و آثار زير چاپ  (Work Submitted  for Publication) در فهرست منابع درج نگردد و فقط در داخل پرانتز در متن به آنها اشاره شود.

3-   فقط آن دسته از منابع در فهرست منابع گنجانده شود که در متن به آنها اشاره شده و نيز مي بايست تمامي منابعي که در متن به آنها اشاره شده. در فهرست منابع گنجانده شوند.

4-   کليه منابع مورد استفاده مي بايست از اصل منبع نقل قول شده باشند و در فهرست منابع به منبع اصلي اشاره شود. (به طور مثال: Katzung 1998 به نقل از  Pits et al, 1995)

5-   در تمامي متن هر جا که از کتاب، مقاله، گزارش تحقيقي يا پايان نامه اي استفاده شده، همانجا نام و  نام خانوادگي مولف، سال انتشار اثر و شماره صفحه در پرانتز قيد شود. براي مثال ( دادگران،1381 :49) و( گيدنز، 1380: 119) و براي منابع  انگليسي: ( Beker , 2001:6) و (Ritzer, 1988:22). آنگاه در فهرست منابع، منابع هر زبان را به ترتيب حروف الفبايي شامل نام ونام خانوادگي مولفان  و سال انتشار آنها براي هر مولف مرتب کرده و مشخصات کامل هر منبع را به صورت زير نوشته شود :

الف) منابع فارسي:

1-   دادگران، سيد محمد. (1381). مباني ارتباطات جمعي. تهران: انتشارات فيروزه.

2-   گيدنز، آنتوني. (1380). جهاني شدن: نيرويي غير قابل مقاومت. ترجمه ابراهيم حقيقي، فصلنامه پژوهش و سنجش. شماره 25 ، بهار 1380.

ب) منابع انگليسي:

 

1-Beker T. (2001). Doing Social Research.London:McGraw -Hill.

2-Riter G .(1988). Sociological Theory. New York : Alfred.A. Knopf. Inc.

ضمايم : 

در اين بخش يک نسخه از پرسشنامه ها،نمونه رضايت نامه از آزمودني تصوير گواهي اخذ شده ازکميته اخلاق در پژوهش و هر گونه محصولي مانند کتاب، فيلم، اسلايد و غيره كه از اين پروژه به دست آمده ضميمه شود.

چکيده انگليسي: 

در اين بخش چکيده گزارش نهايي به زبان انگليسي قرار ميگيرد،اين متن مي بايست شامل: عنوان٬ نام مجري،متن و كليد واژه انگليسي درحداكثر 250 كلمه باشد.

صفحه آخر:

1-   نشـان و عنوان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در بالا و وسط صفحه

2-  در صورتي که طرح پيشنهادي از سوي سازمان دانشگاه يا نهاد خاصي باشد، ذکر نام و نشان آن نيز با هماهنگي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي بر روي جلد الزامي است

3-   درج عبارت «گزارش نهايي تحقيق»

4-   درج عنوان كامل طرح منطبق با قرارداد پژوهشي

5-   نام و نام خانوادگي مجري اصلي يا مجريان

6-   نام ونام خانوادگي همكاران اصلي طرح به ترتيب مشاركت منطبق با پروپوزال پژوهشي تاييد شده

7-   تاريخ اجراي طرح

8-   تاريخ ارائه گزارش نهايي (ماه و سال).