به نام خداوند جان و خرد

 

                                       دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

                                        معاونت پژوهشي_   مديريت پژوهش

 

                                               فرم خلاصه گزارش پيشرفت طرح تحقيقاتي

                                                          گزارش مرحله ...............

عنوان طرح  :

مجري :

شماره تلفن مجري:

پست الكترونيك مجري:

كل اعتبار طرح :

مبلغ هزينه شده :

مدت اجراي طرح:

تاريخ تصويب:

تاريخ عقد قرار داد:

 

1. مقدمه ( شامل سابقه و اهداف): (حداكثر 3/1 صفحه )

 

 

 

2. مواد و روش ها ( روش اجرا): ( حداكثر 3/1 صفحه )

 

 

 

3. مراحل انجام كار تاكنون ( طبق جدول زماني پيش بيني شده ، پيشرفت كار بيان شود) :

 

 

 

4. يافته هاي  بدست آمده تا اين مرحله  : (نمودارها و جداول ضميمه گردد)

 

5. مراحل باقيمانده از مطالعه:

 

6. محدوديت و مشكلات اجرا:

 

7.       پيشنهادات:

 

8. جدول هزينه :

 

9. منابع :

نام و امضا مجري :

................................................................................................................................................................

نظر ناظر/ كميته نظارت:

 

 

 

 

نام و امضاي ناظر/ اعضاي كميته نظارت :