لطفا برای استفاده از  فصلنامه علمی پژوهشی سالمندبه این سایت مراجعه فرمایید

 

                                                         http://salmandj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1